FOMU NL

HomePrivacy

Privacy-
verklaring

Het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed (hierna: AG CIA) vindt jouw privacy ontzettend belangrijk. We doen er alles aan om jouw gegevens te beschermen.

Met deze privacyverklaring willen wij je op een duidelijke, heldere en leesbare manier informatie geven over hoe we jouw gegevens verzamelen, behandelen en bewaren.

PRIVACYVERKLARING VAN AG CIA EN ZIJN MUSEA

AG CIA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en aan het feit dat jouw privacy wordt gerespecteerd. AG CIA houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV, Verordening EU 2016/679).

In alle gevallen verzekeren we dat we:

  • Jouw persoonsgegevens enkel verwerken waarvoor ze aan ons bezorgd zijn;
  • Enkel de persoonsgegevens die we minimaal nodig hebben om een goede werking te verzekeren, verwerken;
  • Altijd om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als we jouw persoonsgegevens opvragen;
  • Jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van jouw gegevens of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

AG CIA / Erfgoed
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen

informatieveiligheid@antwerpen.be

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. Oudere versies worden in ons archief opgeslagen. Je kan een aanvraag indienen via email om deze te raadplegen. De laatste wijziging gebeurde op 1 juli 2020.

Voor wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is gericht aan de bezoekers van onze musea en websites, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden in onze activiteiten, leden, journalisten, klanten, prospecten en leveranciers.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van AG CIA. Onder ‘alle diensten’ verstaan we de diensten waarmee je in contact komt via een bezoek aan een van onze musea, media-acties, publieksevents georganiseerd door AG CIA of een van zijn musea en administratieve dienstverlening, zoals facturatie. Daarnaast vallen alle onlinediensten van AG CIA onder deze verklaring, zoals de websites, apps, internetdiensten aangeboden door AG CIA en de toegang tot content (bv. perssite voor journalisten, digitale platformen, …)

Waarom verwerkt AG CIA persoonsgegevens?

AG CIA en zijn musea verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden, waaronder:

Om te kunnen deelnemen aan activiteiten zoals workshops, evenementen en rondleidingen bij AG CIA en zijn musea (uitvoering overeenkomst)

Bij het aankopen van tickets, voor het afleveren van de tickets, toegangscontrole, servicemailing voor/na jouw bezoek en voor het opnemen van contact ingeval het programma wijzigt of geannuleerd wordt (gerechtvaardigd belang)

Bij het raadplegen van de online collectiecatalogus (toestemming betrokkene)

Voor de bibliotheekwerking (toestemming betrokkene)

Voor het onderhouden van persrelaties (gerechtvaardigd belang)

Voor communicatiedoeleinden (toestemming betrokkene)

Voor het versturen van updates, nieuwsbrieven, marketing e-mails en uitnodigingen gebaseerd op je locatie, leeftijd, taal en extra interesses (toestemming betrokkene)

Voor de financiële administratie, zoals het aanmaken, versturen en ontvangen van bestelbonnen, facturen en schuldvorderingen (uitvoering overeenkomst)

Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Beveiliging van de musea, onze infrastructuur, personeelsleden en bezoekers (algemeen belang)

Analyseren van trends en statistieken (anoniem)

Je hebt steeds het recht om jouw gegeven toestemming in te trekken, indien de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming. We gebruiken de verstrekte gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT AG CIA?

AG CIA verwerkt voor bovenstaande doelstellingen, onderstaande gegevens afhankelijk van de doestelling:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, woonplaats

• Privécontactgegevens: telefoonnummer, emailadres

• Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit

• Financiële gegevens: rekeningnummer, betalingen

• Beeldmateriaal (bij een fysiek bezoek aan het museum)

We verzamelen deze gegevens wanneer je deze aan ons meedeelt (zoals bij een inschrijving of een boeking) of doordat je gebruik maakt van onze onlinediensten. Enkele manieren waarop we gegevens verzamelen, zijn: cookies, inschrijvingsformulieren, contracten, schuldvorderingsformulieren of persoonlijk/telefonisch/elektronisch contact. We verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de gegevens die we ontvangen van Stad Antwerpen.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het mogelijk dat we je gegevens combineren met gegevens die publiek beschikbaar zijn of met gegevens die je via andere platformen aan AG CIA doorgeeft (bijvoorbeeld door het kopen van een ticket of het boeken van een rondleiding).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT AG CIA BIJ MIJN BEZOEK OP DE WEBSITE?

Wanneer je de website van AG CIA of een van zijn musea bezoekt, worden enkele gegevens automatisch verzameld. Zo krijgen we bijvoorbeeld het IP-adres, de geopende pagina’s, het aantal muisklikken, de datum en de tijd van het bezoek en welke browser je gebruikt, te zien. Aan de hand van deze gegevens kan de website je de volgende keer herkennen en kunnen wij onze websites en onze werking verder optimaliseren naar waar de bezoeker naar op zoek is.

Om het websitegebruik zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, maken wij gebruik van cookies. Cookies onthouden bepaalde gegevens die je bij een vorig bezoekt hebt aangegeven, zoals dat je de website in het Nederlands wil zien en niet in een andere taal. We gebruiken dit niet om je te volgen op andere websites. Je kan cookies uitschakelen via je browserinstellingen.

Omdat we graag inzicht hebben in wie onze websites bezoekt en hoe we de websites in de toekomst kunnen verbeteren, maken we gebruik van Google Analytics.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT AG CIA VAN MIN 13-JARIGEN?

-13-jarigen kunnen zich enkel inschrijven voor workshops, rondleidingen en de nieuwsbrief indien ze hier ouderlijke toestemming voor hebben gekregen. Verder hebben -13-jarigen dezelfde rechten als anderen binnen deze privacyverklaring.

WAT ALS IK BEPAALDE GEGEVENS NIET VERSTREK?

Indien je bepaalde gegevens niet aan ons wil verstrekken, kan je mogelijk geen ticket aankopen, geen reservering plaatsen en/of niet samenwerken met AG CIA en zijn musea aangezien bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

WORDEN MIJN GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN DERDEN?

We verstrekken jouw gegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden, die we hierboven beschreven. We vragen in dit geval altijd om jouw toestemming. Je kan deze toestemming ten allen tijden intrekken.

We maken gebruik van een derde partij in deze situaties:

• Het verkopen van toegangstickets, het reserveren van workshops en rondleidingen (Beeple, Syx Automations, GlobalTicket)

• Het versturen van persberichten (Prezly)

• Het opslaan en verwerken van gegevens in de cloud (Microsoft en Google)

• Het verzorgen van de internetomgeving voor webhosting en mailhosting (Microsoft, Lunar, DeltaBlue en Digipolis)

• Het verzorgen van de IT-infrastructuur (Digipolis)

• Het verzorgen van de (financiële) administratie (EASI)

• Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp)

• Het registreren van bibliotheekbezoekers (Koha)

• Het ontsluiten en raadplegen door bezoekers van de collectie (Adlib)

In het geval dat we gebruikmaken van een derde partij sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst af of kijken we erop toe dat dezelfde bepalingen zijn opgenomen in de contractvoorwaarden. In deze contractvoorwaarden of overeenkomst zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens ten allen tijden beveiligd zijn.

AG CIA werkt regelmatig samen met andere ondernemingen of overheidsinstanties, waardoor zij in bepaalde gevallen in contact komen met jouw persoonsgegevens. We delen persoonsgegevens met deze externe partijen:

• Overheidsinstanties (zoals subsidiërende overheden, fiscale administraties en sociale zekerheidsinstanties)

• Partners waarmee we samen activiteiten organiseren en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld (zoals Stad Antwerpen)

Ook met deze partijen zorgen we ervoor dat de nodige afspraken rond de bescherming van jouw persoonsgegevens gemaakt, opgevolgd en gerespecteerd worden. We zullen jouw gegevens in geen enkel geval doorgeven aan andere externe partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (zoals op rechterlijk of politiebevel). Jouw persoonsgegevens worden nooit verkocht, verhuurd of gebruikt voor commerciële doeleinden.

In het geval dat jouw persoonsgegevens doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden ze beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig met de verplichtingen van de Europese privacyregelgeving.

HOE LANG BEWAART AG CIA MIJN PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, rekening houdend met de wettelijk bepaalde termijnen (zoals voor de boekhouding). Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

Een zelf aangemaakte account op KOHA wordt na drie jaar inactiviteit automatisch verwijderd.

We verbinden ons ertoe persoonsgegevens niet langer bij te houden dan maximaal tien jaar na het laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking.

HOE WORDEN MIJN GEGEVENS BEVEILIGD?

Jouw persoonsgegevens zijn beschermd tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

• Personen die namens ons kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht

• We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

• We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen en stellen bij indien nodig

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

• Er wordt enkel toegang verleend aan jouw persoonsgegevens indien deze medewerkers die informatie nodig hebben om hun taak uit te voeren

• Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen

Je wordt persoonlijk verwittigd indien er zich toch een incident moest voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, in de door de wet voorziene omstandigheden.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Je heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder:

• Recht van inzage en kopie

• Recht op verbetering en aanvulling

• Recht op het verwijderen van gegevens, indien ze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

• Recht op beperking van gegevensverwerking

• Recht op bezwaar tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden, zoals het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden

• Recht om jouw gegevens te laten overdragen aan jezelf of, in jouw opdracht, aan een andere partij

Je kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren op het adres bovenaan deze privacyverklaring, vergezeld van een motivatie van jouw vraag en een legitimatie om jouw identiteit te controleren. We raden daarbij aan om jouw pasfoto onzichtbaar te maken en duidelijk te vermelden dat het om een kopie gaat.

Om enkel je toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven in te trekken, kan je op ‘unsubscribe’ klikken in de voettekst van elke email die je van AG CIA of een van zijn musea ontvangt.

Tijdens evenementen of activiteiten in het museum kunnen er sfeerbeelden gemaakt worden waarbij je mogelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden (zoals nieuwsbrieven en sociale media). Je kan beelden waar je herkenbaar in beeld wordt gebracht, op elk moment laten verwijderen door een mail te sturen naar info@fomu.be.

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN KLACHT HEB?

Indien je een klacht hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken of over de uitoefening van jouw rechten, raden wij je aan eerst direct met ons contact op te nemen via de gegevens bovenaan deze privacyverklaring. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als je vindt dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35 1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

Indien je vragen zou hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan je steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be

tickets