FOMU NL

HomePlan je bezoekBezoekersreglement

BEZOEKERSREGLEMENT

De bezoeker die het Fotomuseum Provincie Antwerpen betreedt, wordt geacht het bezoekersreglement te kennen en na te leven. Elke bezoeker kan een exemplaar van dit reglement raadplegen aan de onthaalbalie van het museum. Gemakkelijkheidshalve noemen wij het Fotomuseum Provincie Antwerpen verder kortweg Fotomuseum.

Toegang tot het museum

Het Fotomuseum is voor het publiek geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur. Om veiligheidsredenen kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich na 17.30 uur aanmelden, vanaf 10 minuten voor het sluitingsuur begint men met het afsluiten van de tentoonstellingszalen. Het Fotomuseum is gesloten op 1 januari, 25 december en op maandag, behalve als een feestdag op een maandag valt. Als 24 en 31 december niet op de sluitingsdag vallen, zal het museum geopend zijn tot 14 uur. Het is altijd verboden het museum zodanig gemaske(e)rd of gekleed te betreden dat men niet-identificeerbaar is.

Toegang tot de zalen
Artikel 1

Iedereen die de tentoonstellingsruimten betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en moet dit altijd kunnen voorleggen aan het museumpersoneel. Alle bezoekers dienen de aan de onthaalbalie verkregen sticker steeds zichtbaar te dragen tijdens het museumbezoek. Het tijdelijk of onverwacht niet-toegankelijk zijn van sommige tentoonstellingszalen geeft geen recht op terugbetaling of vermindering van de toegangsprijs, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat aan de onthaalbalie van het museum.

Artikel 2

Het gebruik van de onbewaakte vestiaire is gratis. Het Fotomuseum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. Na sluitingstijd worden niet afgehaalde voorwerpen beschouwd als gevonden voorwerpen. De onthaalbalie bewaart gevonden voorwerpen gedurende drie weken. De eigenaar kan ze daar afhalen tijdens de normale openingsuren van het Fotomuseum. Als er drie weken verstreken zijn, draagt het museum de voorwerpen over aan de lokale politie.

Artikel 3

Het is verboden de tentoonstellingszalen en de zalen met de permanente collectie binnen te gaan met:
- handbagage groter dan 25 cm op 15 cm;
- wandelstokken waarvan het uiteinde niet beschermd is;
- paraplu’s;
- voorwerpen die, door het doel waarvoor ze gebruikt worden of door hun kenmerken, een risico betekenen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of gebouwen;
- (huis)dieren, tenzij geleidehonden;
- etenswaren en dranken.

Deze lijst is een niet-limitatieve lijst. Het bewakingspersoneel of herkenbaar museumpersoneel is bevoegd om te oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het museumbezoek. Als de bezoeker zijn/haar verboden voorwerp(-en) niet wil opbergen in zijn wagen of in de onbewaakte vestiaire, dan wordt hem/haar de toegang tot het museum geweigerd.

Bezoekersethiek
Artikel 4
  1. Gedurende het verblijf in het museum wordt van de bezoekers verwacht dat zij een houding aannemen die in overeenstemming is met de openbare orde en de goede zeden en die niet storend is voor medebezoekers.

    De bezoeker moet de aanwijzingen en instructies van de bevoegde personeelsleden van het Fotomuseum direct opvolgen. Het niet-opvolgen kan het onmiddellijke verzoek tot verlaten van het museum tot gevolg hebben.
  2. Kinderen jonger dan veertien jaar moeten vergezeld zijn van volwassenen.
    Ouders, begeleiders of leraren van kinderen of groepen van kinderen zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het gedrag van de door hen begeleide personen.
    Begeleiders van groepen ontvangen aan de balie van het museum een afwijkende sticker van de rest van de groep.
Artikel 5

Bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen aan (kunst)voorwerpen tijdens hun bezoek. Zij zullen de aangebrachte schade moeten vergoeden.


Artikel 6

Het is onder andere verboden:
- de tentoongestelde voorwerpen aan te raken, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat;
- te rennen, te duwen, te glijden of te klimmen, tegen de muren te leunen en op de zitbanken te liggen of te staan;
- andere bezoekers opzettelijk en langdurig te hinderen en een belemmering te vormen in de doorgangen en uitgangen, in het bijzonder door op de trappen te zitten;
- te roken of verdovende middelen te gebruiken;
- mobiele telefoons, audiospelers of andere bronnen van geluidsoverlast te gebruiken;
- er handel te drijven, reclame te maken, propaganda te voeren of te ronselen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de museumdirectie.

Deze lijst is een niet-limitatieve opsomming.

Foto-, video- en filmopnamen
Artikel 8

In heel het museumgebouw is het verboden video- en filmopnamen te maken, ongeacht het toestel waarmee deze opnamen gemaakt worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke Pers en Communicatie van het Fotomuseum. Dezelfde regels zijn ook van toepassing op het gebruik van microfoonhengels bij geluidsopnames in het Fotomuseum. De aanvraag tot toestemming moet minstens één week op voorhand en schriftelijk gericht worden aan de verantwoordelijke Pers en Communicatie.

Personen die toestemming hebben om te fotograferen, dienen de sticker die zij ontvangen aan de balie, zichtbaar te dragen tijdens het museumbezoek.

Veiligheid van personen, kunstwerken en gebouwen

Artikel 9
In geval van een te grote volkstoeloop, onlusten of natuur-omstandigheden die de veiligheid van personen of goederen in gevaar kunnen brengen, kan worden besloten tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van het museum of tot wijziging van de openingsuren, zonder recht op vergoeding of terugbetaling van het toegangsbewijs.

Artikel 10
Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige maatregelen genomen worden, in het bijzonder de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen. Deze maatregel houdt in dat van de bezoekers wordt verwacht dat ze in het Fotomuseum blijven tot de politie ter plaatse is.

Klachten en suggesties

Artikel 11

De bezoeker heeft onder meer geen verhaal op de volgende klachten en omstandigheden, en zij leiden dan ook nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
- het niet-zichtbaar of niet-aanwezig zijn van voorwerpen uit de collectie van het Fotomuseum;
- het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
- overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of (her)inrichting van één of meerdere zalen;
- overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag en diefstal;
- verlies van goederen;
- overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.

Deze lijst is een niet-limitatieve opsomming.

De bezoeker die andere dan de bovenvermelde klachten heeft, kan aan de onthaalbalie het Reglement klachtenbehandeling van de provincie Antwerpen raadplegen en er eventueel een klachtenformulier invullen. Ook via www.provant.be kan men een klachtenformulier invullen. De klachtenbehandelaar van het Fotomuseum is de directeur.

Artikel 12
De bezoeker kan suggesties schriftelijk indienen of noteren op het enquêteformulier aan de onthaalbalie.

Sancties

Artikel 13

De weigering zich te schikken naar de bepalingen van dit bezoekersreglement heeft het onmiddellijke verzoek tot het verlaten van het Fotomuseum tot gevolg. Als de bezoeker hieraan geen gehoor geeft, verwittigt het museumpersoneel de politie.

Artikel 14

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.


Artikel 15

Alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
Dit bezoekersreglement van het Fotomuseum is vastgesteld door de provincieraad van de Provincie Antwerpen op 25 november 2010 en treedt vanaf dan in werking

tickets